Mã trường: HHK

028 3842 4762
tuyensinh@vaa.edu.vn

QUẢN TRỊ KINH DOANH

Chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng phục vụ cho ngành hàng không và xã hội, giúp người học nâng cao kiến thức và kỹ năng hoạt động Quản trị kinh doanh; có năng lực làm việc độc lập, sáng tạo; có khả năng nghiên cứu và ứng dụng kết quả nghiên cứu, phát hiện và tổ chức thực hiện các công việc phức tạp trong hoạt động Quản trị kinh doanh, phát huy và sử dụng hiệu quả kiến thức Quản trị kinh doanh vào việc thực hiện các công việc cụ thể trong ngành hàng không và các ngành khác của xã hội.

Đối tượng người học: Ứng viên đã tốt nghiệp Đại học hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên)

Điều kiện xét tuyển: 

Chuẩn đầu ra: 

Cấu trúc chương trình: 18 học phần, 60 tín chỉ:

Cơ hội việc làm: Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc: