Mã trường: HHK

028 3842 4762
tuyensinh@vaa.edu.vn

NGÀNH KINH TẾ VẬN TẢI

Khoa Kinh tế Hàng không tham gia đào tạo trình độ đại học các chuyên ngành được giao như Quản trị kinh doanh Hàng không, Quản trị Kinh doanh Cảng Hàng không, Kinh tế Vận tải Hàng không, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Logistics và vận tải đa phương thức, ngoài ra Khoa Kinh tế Hàng không cũng tham gia đào tạo sau đại học ngành Quản trị kinh doanh.

Bên cạnh công việc giảng dạy, các giảng viên của Khoa Kinh tế Hàng không còn thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, biên soạn giáo trình và tài liệu học tập phục vụ nhiệm vụ giảng dạy và đào tạo. Hiện nay Khoa Kinh tế Hàng không có hai bộ môn là Kinh tế Vận tải Hàng không và Logistics. Các bộ môn trong Khoa là cơ sở về đào tạo, nghiên cứu khoa học chịu sự quản lý hành chính của Khoa và chịu trách nhiệm về học thuật trong đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực liên quan đến các môn học/học phần được đảm nhiệm; trực tiếp quản lý nội dung chương trình đào tạo các môn học/học phần theo sự phân công của Học viện Hàng không.

Mục tiêu đào tạo của Khoa là cung cấp cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực kinh tế vận tải hàng không, logistics và quản lý chuỗi cung ứng, phân tích và dự báo nguồn lực trong ngành vận tải hàng không, chuỗi cung ứng nói chung cũng như các doanh nghiệp hàng không, doanh nghiệp hậu cần, vận tải và giao nhận. Ngoài ra, sinh viên sẽ được trang bị các kiến thức cơ bản về xây dựng chiến lược, hoạch định và tổ chức khai thác hàng không cũng như vận hành chuỗi cung ứng.

Đối tượng người học: Tốt nghiệp Trung học phổ thông (hoặc tương đương)

Điều kiện xét tuyển: Đáp ứng các điều kiện tham gia tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GDĐT) và các điều kiện quy định trong Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2023 của trường

Chuẩn đầu ra: 

Cấu trúc chương trình:120 tín chỉ (không bao gồm GDTC, GDQP) – 8 học kỳ

Cơ hội việc làm: Sau khi tốt nghiệp, sinh viên cơ hội và triển vọng nghề nghiệp của sinh viên là có đủ năng lực, trình độ chuyên sâu về kiến thức kinh tế, về các kỹ năng và có thể làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước về hàng không, các doanh nghiệp vận tải, cung ứng dịch vụ hàng không, cũng như những vị trí trong chuỗi cung ứng. Hơn thế nữa, các sinh viên có khả năng và đam mê thì có thể tiếp tục làm công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học chuyên môn tại các trường và các cơ quan nghiên cứu khoa học, các trung tâm đào tạo chuyên môn.